Pro vyhledání písně podle názvu začněte psát znaky obsažené názvu písně. Chcete-li vyhledat písně určité tóniny zadejte nejdříve znak !. Pro hledání podle autora zadejte znak @ a pro hledání podle štítků zadejte :, pro fulltextové vyhledávání zadejte $.

304
Název Tónina Autor Štítky
Aj keby nekvitol fík Dm Miro Tóth SK
Aj keď Ťa nevidím C Radostné Srdce SK
Amazing Grace D John Newton EN
Amazing Grace [My chains are gone] D Chris Tomlin, Louie Giglio EN
Ať celá země slyší G Lydie Votrubcová CZ
Ať jsi velký nebo malý G CZ
Ať Tvá živá voda D John Watson CZ
Ať velebí Dm CZ
Awesome God Em Rich Mullins EN
Až přijde ta chvíle E MercyMe [I Can Only Imagine] CZ
Beautiful One G Tim Hughes EN
Beránek jest hoden C CZ
Beránku, vzdáváme Ti čest Em Otakar Pinkner CZ
Better is one day E EN
Bless The Lord C Matt Redman, Jonas Myrin EN
Blízko D Amanda Cook, Bethel [Closer] CZ
Bóg kocha mnie D Grzegorz Grochowski PL
Bohu pak chvála D Ivan Růžička CZ
Bože, Otče, divím se Em Ian Smala CZ
Buď pochválen C Jiřina Čunková, Kristina Exnerová CZ
Buď požehnané Tvé svaté jméno E Rich Marchi CZ
Buď touhou mého srdce C CZ
Bůh je dobrý G Ivan Růžička CZ
Bůh je mou spásou C Tretí deň CZ
Bůh je síla má Em Pavel Hrabě CZ
Bůh přísný i přívětivý C Karel Řežábek CZ
Bůh silný můj jsi Ty Em Jitka Řezáčová CZ
Build Your Kingdom Here A Rend Collective EN
Byl člověk jako já G Graham Kendrick CZ
Často som zranené vtáča G Marian Lipovský SK
Chcem z Tvojej živej vody piť E Tretí deň SK
Chci oslavovat svého Pána Em Linda Dunwall CZ
Chci Ti, Pane, chválu vzdát C CZ
Chci, Pane, chválit Tě F CZ
Chval písní Pána Ježíše Am CZ
Chválím a vzývám E Jiří Jelínek CZ
Chvalte Boha ve svatyni jeho A CZ
Chvalte Hospodina z nebes Em Jiřina Markovová CZ
Chvalte Hospodina, všichni národové Dm Karel Janata CZ
Chvalte, služebníci, chvalte Hospodina Em Karel Řežábek, Milan Koldinský CZ
Chválu vzdejte Hospodinu G Karel Řežábek CZ
Come D Brian Dorksen EN
Cornerstone C Hillsong United EN
Dáváš mi lásku vzácnou G Jana Brůžková CZ
Děkujme vroucně Am CZ
Díky za Tvůj kříž G Graham Kendrick CZ
Dnes v srdci radost mám D CZ
Do stínu křídel Tvých se ukrývám Am CZ
Do tmy na svet D Tim Hughes SK
Dobrořeč, duše má, Hospodinu G CZ
Dobrý si E Timothy SK
Doufej v Hospodina C CZ
Duch a nevěsta Em CZ
El šadaj Am CZ
Good, good Father C Chris Tomlin: Housefires EN
Great are you Lord D Sons & Daughters EN
Haleluja ať zní ze všech úst D CZ
Haleluja šabalaba E CZ
Haleluja všichni zpívají D Jiří Obzina CZ
Haleluja, sláva, čest G Karel Řežábek CZ
Haleluja, spasení, sláva i moc Em CZ
Halleluja Anyway A Rend Collective EN
Heart of Worship C Matt Redman EN
Heaven is a wonderful place C EN
Hevenu šalom alechem Cm HEB, CZ
Hladový, znavený D Otakar Pinkner CZ
Hlahol Bohu, hlahol celá země G CZ
Hledám Tvoji tvář Em Martina Střítecká CZ
Hleďte na Boží lásku C CZ
Hoden je Beránek D Alena Štěrbová CZ
Holiness [Take my heart] D EN
Holy, Holy, Holy D CZ, EN, HEB
Hosana Bohu na nebi E Carl Tuttle CZ
Hospodin je můj pastýř E Petr Brůžek CZ
Hospodin je světlo Em Ladislav Štěpán CZ
Hospodin kraluje D Jiřina Markovová CZ
Hospodina miluji E Dagmar Klugarová CZ
Hospodine Pane náš C
Hospodine, králů Králi F Jiří Jelínek CZ
Hospodine, Tvá je velikost C Lenka Hlavenková CZ
Hospodine, Ty mi světlo rozsvěcíš G Karel Řežábek CZ
Hospodinu dobrořečit budu D Marek Čevela CZ
Hudba doznívá C Matt Redman CZ
I am free D Newsboys EN
I have decided to follow Jesus G EN
I Lift my Eyes up A Brian Doerksen EN
I Will Worship D David Ruis [You're Worthy of My Praise] EN
Immanuel G Jiřina Markovova CZ
Is He Worthy? A Andrew Peterson EN
Já chci tebe chválit F CZ
Já lásku znám D CZ
Já vím C David Bukáček CZ
Jak dobré je vzdávat Hm Lydie Votrubcová CZ
Jak úžasná D Brother Villiam CZ
Jako slunce je Boží láska Em CZ
Jdem v nebeské výzbroji Em J. Collins Owens CZ
Je dokonáno Am CZ
Je jeden hlas A Simeon CZ
Je psáno G Jiří Jelínek CZ
Je velký náš Bůh D CZ
Jediné miesto E BBC Worship SK
Jen Tobě patří chvála D Ondřej Halama CZ
Jen Ty jsi hoden Hm Jolana Krásná, Lydie Votrubcová CZ
Jen Ty, Pane můj F#m CZ
Jenom dobrý Bůh A CZ
Ježíš je láska Am CZ
Ježíš je lev z Judy C Pavel Kalous CZ
Ježíš je má skála Em Pavel Kalous CZ
Ježíš je úžasný D CZ
Ježíš Kristus, On je Král D Petr Zika CZ
Ježíš Pán přišel k nám Em CZ
Ježíš, Ježíš je Pán D Tomáš Jégr, Jiří Obzina CZ
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen D Tom Coomes CZ
Ježíš, překrásné jméno C CZ
Ježiš, Ty si môj Ježiš Am CZ, GIPSY
Ježíši, můj králi G CZ
Ježíši, můj Pane Dm Jan Hannig CZ
Jirej Adonaj halelú Dm HEB
Jsi silou mou D Dennis Jernigan [All in all] CZ
Jsi slávy Král C Jiřina Markovová CZ
Jsi víc než Pán D Graham Kendrick CZ
Jsme lid vyvolený C
Jsme Tvůj lid Em Daniel Kyzlink CZ
Každý den Pán mi sílu dává E Jacques Berthier CZ
Kde se křesťané G Miro Tóth CZ
Kdo chce dál D CZ
Kdo stvořil A CZ
Kdopak je nám nejdražší C Martin Truhlář, Jaromír Skalák CZ
Kdybych já byl motýlkem C CZ
Když Bůh je s námi Hm Karel Řežábek CZ
Kéž má duše žije Em Lydie Votrubcová CZ
King of kings Dm John Watson EN
Klaníme se před Tvou tváří Dm Gee Baas CZ
Král králů Dm John Watson CZ
Králi můj, Tebe hledám Am K. Řežábek, I. Růžička CZ
Králi věků, nesmrtelnému C CZ
Králů Král byl srdcem služebník Dm CZ
Ku komu pôjdem G SK
Kvůli Tobě C Jana Peřtová CZ
Láska prišla dole k nám G Timothy - Brian Johnson [Love Came Down] SK
Láska Tvá na všech místech září G Graham Kendrick CZ
Len Tebe D SK
Lid, který chodí v temnotách Dm Karel Řežábek CZ
Light of the World C Michael W. Smith EN
Lord reign in Me C EN
Ľúbiť ťa chcem Em Tretí deň SK
Má duše žíznivá C Evald Rucký CZ
Mesiáš C Jakub Pípal
Mighty to Save C Ben Fielding, Reuben Morgan EN
Milostí E Barbora Tušilová
Miluj Pána Boha svého E CZ
Milujeme, ač nevidíme G Jana Markovová CZ
Môj Boh D SK
Moje pery G Marián Lipovský SK
More than Conquerors C Rend Collective EN
Mou cestu v rukou máš A John de Jong CZ
Můj Bůh je můj štít A Frank Gallio CZ
Můj veliký Em Jana Šustová CZ
Muž blázen C CZ
Můžeš mít radost D CZ
My jsme zde A Dalibor Bakala CZ
My Lighthouse G Rend Collective EN
Náš Boh Em
Náš Pán On je kráľov Kráľ Em eSPé SK
Nebesa i země pominou Hm Lydie Votrubcová CZ
Nebeská párty E Erik Stupka SK
Nech vrchy odstúpia C Martin Husovský SK
Nemusíš se bát Em Karel Řežábek CZ
Není vždy slunce slunce Em Mária Wiesnerová CZ
Nikdo mě nemůže odloučit G Miro Tóth CZ
Nikdy nekončící milost C Jan Kubiš CZ
No Longer Slaves G Bethel Music EN
No one like you D David Crowder EN
O happy day C EN
Ó Pane, otevři mé rty D Jiří Obzina CZ
Obklop mě C Petr Zika, Jiný rytmus
Oblak a mrákota Em Rich Mullins [Awesome God] CZ
Oceans D Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Lighthelm [Hillsong United] EN
Očekávám na Tvůj příchod Em Jiřina Markovová CZ
Odložil si svoj majestát C Noel Richards, překlad D. Zarevúcky SK
Odpustit hřích Em Karel Řežábek CZ
On vydal sebe za mne D CZ
Once again D Matt Redman
Open the Eyes of My Heart C Michael W. Smith EN
Otče můj drahý G Jiřina Markovova CZ
Otče náš Em Otakar Pinkner CZ
Otče spoj si nás D CZ
Otče v nebi, chceme chválu Ti vzdát G CZ
Otče, chválím G Ladislav Štěpán CZ
Otec, hory a ja Gm Till I Get Home SK
Otevřete brány hradeb kamenných F Miloš Rejchrt CZ
Otvor mi oči Duch svätý C Michael W. Smith SK
Our God is Greater G Chris Tomlin EN
Pane Bože, přijď k nám E Michaela Romanská CZ
Pane můj, Tys můj Spasitel Dm CZ
Pane, chválím jméno Tvé G Rick Founds CZ
Pane, co jsem před Tebou A CZ
Pane, společně s tvým lidem Am CZ
Pane, všechno, co by sis přál C Simeon CZ
Pastýři můj D CZ
Píseň nová zní Dm Linda Dunwall CZ
Po Tebe túžim viac A Marián Lipovský, Timothy SK
Podivuhodný můj Bůh E Jana Heřmanová CZ
Pojď D Brian Dorksen CZ
Pojďme a spolu klaňme se D CZ
Pojďte ke mně všichni D CZ
Pokoj vám G CZ
Požehnán buď Hospodin C Daniel Kyzlink CZ
Právě teď je chválit Pána čas D Bonerman CZ
Pre Teba áno C ESPÉ SK
Připravte cestu Králi D CZ
Proč bych neměl vesel být D CZ
Půjdeš-li pouští Am Jaroslav Svoboda CZ
Rád Tě mám C Jiřina Markovová CZ
Radostí jsi mou A Miriam Webster CZ
Radujte se, bratři Dm spirituál CZ
Ráno, celý den E CZ
Řekl tobě, tvůj Bůh C Bob Sklar CZ
Rok za rokem G CZ
S každým trápením D Bob Fitts CZ
Scandal of Grace F Hillsong United EN
Sheperd of my soul Hm Rivers & Robots EN
Si večný Boh E Miro Tóth SK
Silnejšia ako smrť D Timothy SK
Simple gospel A United pursuit EN
Sing Hallelujah to the Lord Am EN
Sing, sing, sing E Chris Tomlin EN
Sláva Ježíši tobě C CZ
Sláva, Ježíš je Pán C Michaela Romanská CZ
Sláva, náš Pán je živ C John Watson CZ
Slávy Král k nám sestoupil A CZ
Slunce Kristovy lásky G Miroslav Kocholatý CZ
Smím sklonit tvář A Jiří Jelínek CZ
Spáso má D Jiřina Markovová CZ
Spoj nás v jedno D CZ
Šťasten, šťasten národ ten Am CZ
Steadfast D Josh Garrels EN
Stvoř ve mně srdce čisté G CZ
Sú chvíle Dm Miro Tóth SK
Svaté jméno máš E Kateřina Marvanová CZ
Svatý, svatý Beránku Boží Dm Lydie Votrubcová CZ
Svatý, svatý, svatý G M. Watson CZ
Tak, jak jsi slíbil C CZ
Tam, kde slunce vychází D CZ
The Secret Place C Phil Wickham EN
This is Amazing Grace G Phil Wickham EN
To čo vyspievať túžim A SK
To jediné, co chci Em Viktor Hojka CZ
Tobě se zalíbilo C Jaroslav Svoboda CZ
Tobě, Králi, chválu vzdávám Em Lydie Votrubcová CZ
Toto všetko o tebe je D SK
Toužím, po Tobě toužím G Iva Horáková CZ
Tvá sláva je přítomná D Jana Peřtová CZ
Tvé svaté jméno Em Milan Koldinský CZ
Tvé světlo, Pane Dm Jitka Řezáčová CZ
Tví jsme my E Steve Hampton CZ
Tvůj plamen A Ladislav Štěpán CZ
Ty jsi jediný Bůh E Michaela Romanská CZ
Ty jsi má skála a mé spasení Hm Tereza Muller CZ
Ty jsi miloval spravedlnost A Jiří Obzina, Ota Pinkner CZ
Ty mi dávaš nohy jeleníc D Mairán Lipovský SK
Ty napĺňaš chválou naše ústa C Ján Hrubovčák SK
Ty si Pánom mojich dní E Ján Hrubovčák SK
Uprostřed zkoušek G Jana Peřtová CZ
Usnul již celý náš dům C CZ
Úžasný Boh G Tim Hughes, překlad ESPé SK
V dome Hospodina C Tretí deň SK
V Hospodinových rukou je právo D CZ
V Ježíši úkryt mám Am CZ
V srdci ready Em
V tu noc C#m Karel Řežábek CZ
Vám dávam nový příkaz svůj Dm CZ
Vás posílám D CZ
Ve Tvém srdci je soucit A D. Cleveland [Beautiful] CZ
Veď ma z dolných nádvorí Hm Dave Browning SK
Veď mě z vnějších nádvoří Hm Dave Browning CZ
Veď mě, Pane můj Em Petr Brůžek CZ
Velké a nádherné Dm CZ
Vezmi moje srdce Em
Víc lásky, víc moci Dm Jude del Hiero CZ
Víru mám C
Vítáme Tě mezi námi, Pane D Karel Řežábek CZ
Vítězství dá nám Pán E CZ
Volám na Teba G Timothy SK
Všade tam, kde sú G Miro Tóth SK
Všichni jako ovce Dm J. Collins Owens CZ
Vyhlížím Tvou tvář Em Jana Peřtová CZ
Vyuč mě, Pane můj cestě své D Otakar Pinkner CZ
Vyvýšený jsi Pán E CZ
Vyvyšuji Tebe, Pane C Otakar Pinkner CZ
Vzácný jsi G Graham Kendrick CZ
Vzdáváme ti chválu G Eva-Lena Hellmark CZ
Vzdejme čest Bohu Em Michaela Romanská CZ
Vzývám a slavím Tvé jméno G Lydie Votrubcová CZ
Who you say I am G Reuben Morgan, Ben Fielding EN
You say G Lauren Daigle EN
Your Royal Blood C Rend Collective EN
Žalm 8 - Hospodine, Pane náš G Stanislav Klecandr CZ
Zboř každou hráz Hm Karel Řežábek CZ
Živý je Pán D CZ
Znovu hledím D Matt Redman CZ
Zpívat píseň lásky smím D Craig Musseau CZ
Zpívej, že lásku a Boha znáš C CZ
Ztišením se sluší Tebe chválit A Lydie Votrubcová CZ